Twents Regioteam

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur van het Twents Regioteam? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je voetbalsters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Zorgt voor een veilige omgeving Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je voetbalsters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in doping controleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van (machts) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de voetbalsters. Dring niet verder binnen in het privéleven van voetbalsters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de voetbalsters en met de ruimtes waarin de voetbalsters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers

Tast niemand in zijn waarde aan Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur

Ziet toe op naleving van regels en normen Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de
sport waar jij bij betrokken bent.
Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

Gedragscode voor de ouders en verzorgers

Betrokkenheid U bent betrokken bij de ontwikkeling van uw dochter en u zorgt ervoor dat zij op tijd bij wedstrijden en trainingen aanwezig is.

Met elkaar Wij praten met elkaar i.p.v. over elkaar.

Groepsappen De groepsappen houden wij zuiver en zijn bedoeld voor algemene zaken en niet voor individuele kwesties of het uitlokken van discussie.

Positiviteit Steunt u uw dochter en geeft u geen negatieve kritiek als zij een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren Ontwikkeling is belangrijker dan een wedstrijd winnen. U mag altijd positief aanmoedigen.

Beslissingen Valt u een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trekt u nooit de integriteit van deze personen in twijfel.

Inzet van vrijwilligers die het mogelijk maken Erkent u de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen het Twents Regioteam. Zij geven hun tijd en kennis om het aanvullend sporten van uw kind mogelijk te maken.

Kleedkamer De kleedkamer is voor speelsters,  niet voor ouders

Ongewenst gedrag U komt niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raakt de ander niet tegen zijn of haar wil aan en u geeft anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

Voorbeeld U heeft een voorbeeldfunctie voor de kinderen

Uw plek U staat buiten het veld ACHTER de hekken en NIET op het veld.

Trainers en coaches Laat u het trainen en coachen en over aan de betreffende personen.

Op- en aanmerkingen Mag u op- en aanmerkingen hebben over de gang van zaken binnen het Twents Regioteam bespreek dit dan met het bestuur en of leider/trainer van het team.

Roken en vapen Roken en vapen is niet toegestaan

Gedragscode voor bestuurders

Zorgt voor een veilige omgeving Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.

Is dienstbaar Handelt altijd in het belang van het Twents Regioteam of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de voetbalsters.

Is open Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.

Is betrouwbaar Houdt zich aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Gebruikt informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaart dat vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen wordt gebruikt.

Is zorgvuldig Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Weegt belangen op correcte wijze. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.


Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling Vervult geen nevenfunctie en gaat geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met de functie. Bespreekt een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken.


Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, vrijwilligers, supporters en anderen.

Spant zich in om te werken met integere vrijwilligers Zorgt ervoor dat het Twents Regioteam intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doet onderzoek in relatie tot de beoogde functie


Ziet toe op de naleving van regels en normen Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.